Právní doložka

Právní doložka společnosti Shopping net Praha s.r.o.

 

 • Pro společnost Shopping net Praha s.r.o je nejvyšší prioritou při vyřizování objednávek a případně i reklamací spokojenost zákazníků. Stejně velký důraz je vedením společnosti kladen i na ochranu osobních dat zákazníků. 
 • Shopping net Praha s.r.o. je společnost řádně dle zákona registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod reg. číslem 00059027/001.

 

Ochrana osobních údajů

 

 • Informace o zákaznících, včetně jejich osobních údajů, jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
 • Společnost Shopping net Praha s.r.o. je registrovaným správcem osobních údajů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány jen a pouze pro vnitřní potřebu a společnost Shopping net Praha s.r.o. je v žádném případě neposkytuje třetím osobám.
 • Jedinou výjimku představují externí dopravci, kterým společnost Shopping net Praha s.r.o.předává osobní údaje svých zákazníků v minimalizovaném rozsahu, který je nezbytně nutný pro bezproblémové doručení zboží zákazníkovi. 
 • Bez výslovného souhlasu zákazníků, nakládá společnost Shopping net Praha s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů a to zejména v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
 • Osobní údaje zákazníků jsou plně technologicky zabezpečeny proti zneužití.
 • Data jsou uchovávána na zálohovaných externích pevných discích, které jsou v majetku společnosti a v žádném případě nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob. 
 • Společnost Shopping net Praha s.r.o. je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení, adresu a telefon. V souladu se zákonnými normami České republiky je možno veškeré osobní údaje, na písemnou žádost zákazníka, vymazat z výše zmíněných databází. V případě, že zákazník písemnou formou požádá o smazání svých osobních dat, správce jmenovaných osobních údajů nesmí poté dále uvedené údaje zpracovávat.

 

Copyright

 

 • Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti Shopping net Praha s.r.o. jsou chráněny ustanoveními zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, který je součástí soukromého práva a upravuje práva autora k jeho autorskému dílu. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách společnosti Shopping net Praha s.r.o. uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob souvisejícími s právem autorským (práva výkonného umělce, výrobce zvukového záznamu, výrobce zvukově obrazového záznamu, právo rozhlasového a televizního vysílatele a právo nakladatele). Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
 • Jakákoli část webových stránek společnosti Shopping net Praha s.r.o.(zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být třetími osobami kopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří soubory a texty publikované na stránkách informace pro tisk.Pokud jsou kopírovány obrázky je nutné uvést odkaz Zdroj : http://www.shopping-net-praha.com/.

 

Odpovědnost

 

 • Společnost Shopping net Praha s.r.o. upozorňuje, že informace na webových stránkách jejích obchodů jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost Shopping net Praha s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.
 • Společnost Shopping net Praha s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.
 • Společnost Shopping net Praha s.r.o. neposkytuje žádné garance a záruky, kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách jejích obchodů, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. 
 • Informace uvedené na webových stránkách společnosti Shopping net Praha s.r.o. v žádném přáípadě nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od společnosti Shopping net Praha s.r.o. v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.

 

Ustanovení dobrá pověst právnické osoby Shopping net Praha s.r.o.

 

 • Dobrou pověst právnické osoby chrání ustanovení § 19b, odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb. 
 • Jde především o ochranu proti šíření různých nepravdivých informací o právnické osobě. 
 • Právnická osoba může pro svoji ochranu dobrého jména domáhát nápravu u soudu. 
 • Dle zákona je možné domáhat se také náhrady škody, která společnosti vznikla tímto jednáním.
 • Veškeré spory budou řešeny u příslušného soudu.

 

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Unported License.

Autor a majitel obchodu: Shopping net Praha s.r.o

Zdroj : http://www.shopping-net-praha.com/